Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он

Барилга угсралт, их засварын ажлын 28.7 хувийг орон сууцны барилга, 36.0 хувийг орон сууцны бус барилга, 32.3 хувийг инженерийн барилга, байгууламж, 3.0 хувийг их засварын ажил эзэлж, өмнөх оноос инженерийн барилга байгууламжийн эзлэх хувь 10.1 пунктээр, их засварын эзлэх хувь 0.6 пунктээр тус тус өсөж, орон сууцны бус барилгынх 10.5 пунктээр, орон сууцны барилгынх 0.3 пунктээр буурсан байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 3, 11:04 (ULAT)
Үүссэн 2020 6-р сар 10, 16:08 (ULAST)
comments powered by Disqus