Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 2011-2020 он /Аймаг, нийслэлээр/

Дотоодын байгууллагаас төрийн байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 521.5 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 371.9 (3.5 дахин) тэрбум төгрөгөөр, гадаадтай хамтарсан байгууллагынх 78.3 тэрбум төгрөгт хүрч, 49.7 (2.7 дахин) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн бол хувийн байгууллагынх 4.0 их наяд төгрөг болж 404.0 (9.2%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 3, 12:19 (ULAT)
Үүссэн 2020 6-р сар 11, 12:03 (ULAST)
comments powered by Disqus