Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын 2019 оны тайлан

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын газрын нэгдмэл санд хөдөө аж ахуйн газар 114736.7 мянган га буюу 73.4 хувь, хот тосгон бусад суурины газар 906.8 мянган га буюу 0.6 хувь, зам, шугам сүлжээний газар 474.8 мянган га буюу 0.3 хувь, ойн сан бүхий газар 14337.0 мянган га буюу 9.2 хувь, усны сан бүхий газар 685.8 мянган га буюу 0.4 хувь, улсын тусгай хэрэгцээний газар 25270.5 мянган га буюу 16.2 хувийг тус тус эзэлж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 6-р сар 26, 12:21 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 26, 12:19 (ULAST)
comments powered by Disqus