Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Улсын хэмжээнд нийт 7560243.14 га газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад олгоод байна. Үүнээс 64317.90 га-г өмчилж, 7130754.38 га-г эзэмшиж, 337604.32 га газрыг ашиглаж байна. Мөн бусдын эзэмшил газрыг ашиглагч Монгол улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллага 27566.54 га газрыг тус тус ашиглаж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 6-р сар 26, 12:42 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 26, 12:41 (ULAST)
comments powered by Disqus