Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн жагсаалт

2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны байдлаар бүртгэлтэй геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн жагсаалт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://license.gazar.gov.mn/
Арчлагч ГЗБГЗЗГ
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 5, 17:20 (ULAST)
Үүссэн 2021 8-р сар 5, 12:30 (ULAST)
comments powered by Disqus