Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://license.mcis.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Арчлагч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2022 5-р сар 6, 11:43 (ULAST)
Үүссэн 2021 12-р сар 16, 09:41 (ULAT)
comments powered by Disqus