1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ажлын бүтэц

Үр дүнг шүүх