1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

Үр дүнг шүүх