1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гадаадын барилгын байгууллага

Үр дүнг шүүх