2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй) Бүлгүүд: Хууль, эрх зүй Шошго: хууль эрх зүй

Үр дүнг шүүх