19-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх
 • Эдийн засгийн бүслүүр

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Улсын хилийн орон зайн өгөгдөл

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Аймаг, нийслэлийн хилийн орон зайн өгөгдөл

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Түүх, соёлын дурсгалт газар

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Газар хөдлөлийн мужлал

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Хөөлттэй хөрсний мужлал

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Хөрс

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Баг хорооны хил

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Усны сав газар

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Бүсчлэлийн хил

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Улсын чанартай авто зам

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Байгалийн бүс, бүслүүрийн хил

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэ...

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Чөлөөт бүсийн газар

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • ШУТ-ийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгы...

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Улсын тусгай хамгаалалттай газар

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./
 • Аймаг дундын отрын бэлчээр

  Шинэчлэлтийг 2022.05.26-нд хийв. /Жич: Үүнээс цааш Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем-Геопортал-с тухай бүр тус URL-д автоматаар шинэчлэл хийнэ./