1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх
  • Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ

    Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг...