Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
121
132
132
162
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
195
195
195
197
197
197
197
200
202
202
224
228
245
262
302
321
399
470
512
544
571
583
601
604
605
609
613
620
627
627

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
61 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
86 12
28 12
1 1
79 31
39 13
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
1 1
1 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
41 1
1 1
1 1
1 1
1 1
10 1
1 1
1 1
74 22
1 1
1 1
14 3
1 1
1 1
1 1
14 4
7 3
3 1
55 23
10 5
42 17
43 17
98 40
57 19
221 78
169 71
100 42
76 32
62 27
41 12
67 18
10 3
3 1
14 4
12 4
18 7
14 7
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Өвөлжөө, хаваржааны газар 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Мал төллөлт, төл бойжилт 6
Малын тоо 6
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 129
Барилга, хот байгуулалтын яам 122
Соёлын яам 105
Үндэсний Статистикийн Хороо 77
Эрчим хүчний яам 69
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 67
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 57
Харилцаа холбоо 51
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 40
Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо 35

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Соёл 53
Мэдээ 47
орон зайн өгөгдөл 45
эрчим хүч 42
тайлан 39
цахилгаан 37
Сэргээгдэх эрчим хүч 35
дулаан 32
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үндсэн үзүүлэлт 27
харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт 24

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar ГЗБГЗЗГ 65
Gravatar Соёлын яам 52
Gravatar ХХЗХ 52
Gravatar Эрчим хүчний яам 43
Gravatar ҮСХ 39
Gravatar admin 36
Gravatar Зам, тээврийн хөгжлийн яам 34
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 34
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 31
Gravatar МУСЕХ 22